Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

OSTAJAN OPAS

LAKI JA OIKEUSJÄRJESTELMÄ TURKISSA

LAKI ja OIKEUSJÄRJESTELMÄ TURKISSA

Laki ja oikeusjärjestelmä Turkissa, jonka tasavalta on demokraattinen, maallinen ja yhtenäinen valtio. Kuten kaikissa demokraattisissa maissa, Turkin hallitus päätetään vaaleissa. Hallitusjärjestelmä on tasavalta, ja se varmistaa, että vallanjaon periaate on otettu käyttöön. Näin laki, oikeudenmukaisuus ja oikeusjärjestelmä toteutuu Turkissa.

Tässä järjestelmässä valtion perustuslailliset peruselimet ovat lainsäädäntö-, toimeenpano- ja oikeuslaitos. Eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaa valittujensa jäsenten kautta. Lainsäädäntävallalla on valta säätää lakeja. Lainsäädäntövalta on perustuslaissa annettu eduskunnalle. Toimeenpaneva elin valvoo eduskunnan säätämiä lakeja ja presidentin asetuksia.

Riippumattomat tuomioistuimet ja korkeammat oikeuselimet toteuttavat oikeusvaltaa Turkissa. Kaikki ovat tasa-arvoisia lain edessä ja heillä on oikeus oikeussuojakeinoihin. Oikeuslaitoksella on kaksi alahaaraa: oikeudellinen ja hallinto.

Turkki on tehnyt kattavia uudistuksia oikeuslaitoksessa erityisesti viime vuosina. Näihin uudistuksiin sisältyy olennaisia perustuslakiin ja peruslakeihin liittyviä muutoksia sekä joukko oikeuslaitoksen uudistuspaketteja, jotka on otettu käyttöön koeajan nopeuttamiseksi. Näiden tarkistusten ansiosta; oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus ovat tulleet turvallisemmiksi ja korkean oikeuslaitoksen toiminta on vahvistunut, perusoikeudet ja vapaudet ovat vahvistuneet.

Tuomiovaltaa Turkissa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet ja korkeammat oikeuselimet. 

Oikeusjärjestelmä Turkissa

Turkin tasavalta on oikeusvaltio. Lait koskevat yhtäläisesti kaikkia, riippumatta kielestä, rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, poliittisista näkemyksistä, filosofisista vakaumuksista, uskonnosta, uskontokunnasta jne. Lain kirjalliset määräykset koostuvat perustuslaista, laeista, säännöistä, määräyksistä, direktiiveistä, tiedonannoista ja muista sääntelymenettelyt. Lisäksi asianmukaisesti toteutetuilla kansainvälisillä sopimuksilla on oikeusvaikutuksia.

Turkin oikeusjärjestelmä tunnustaa monet yksilön oikeudet. Yksilöillä ei kuitenkaan ole rajatonta vapautta käyttää näitä oikeuksia. Saavutettuja oikeuksiaan nauttiessaan heidän on oltava tietoisia oikeuksia rajoittavista säännöistä ja toimittava näiden rajoitusten rajoissa. Kotona saa esimerkiksi tehdä mitä haluaa, mutta naapureita häiritsevää melua ei saa pitää. Yksilöt voivat käyttää omaisuuttaan miten haluavat, mutta eivät moraalin sääntöjen vastaisesti. Yksilöiden tulee käyttää oikeuksiaan kunnioittaen muita ja yhteiskuntaelämää.

Turkin oikeusjärjestyksen perusarvot

Turkki on yksi johtavista maista, joka on ottanut merkittäviä toimia suojellakseen yksilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia. Samalla kun Turkki on integroinut kansallisen oikeusjärjestelmän kansainvälisiin sopimuksiin ja valvontamekanismeihin parantaakseen perusoikeuksia ja -vapauksia, Turkki on myös toteuttanut uudistuksia tarjotakseen kansalaisilleen laajat oikeudet ja vapaudet “tasa-arvoisen kansalaisuuden” periaatteen mukaisesti. Demokratisoituminen ja perusoikeuksia, vapauksia ja ihmisoikeuksia koskevat uudistukset ovat saaneet huomattavaa vauhtia 2000-luvulta lähtien. Perusoikeudet ja -vapaudet koskevat kaikkia, mukaan lukien yksilön velvollisuudet ja vastuut yhteiskuntaa, perhettään ja muita kohtaan.

Turkin oikeusjärjestelmän perusperiaatteet ovat seuraavat;;
 • Jokainen ihminen on yhdenvertainen lain edessä Turkin oikeusjärjestelmän määrittelemällä tavalla.
 • Jokaisella on oikeus elää, säilyttää ja kehittää aineellista ja moraalista omaisuuttaan perustuslain mukaisesti.
 • Ketään ei voida pakottaa työskentelemään.
 • Jokaisella on henkilökohtainen vapaus ja turvallisuus.
 • Jokaisella on oikeus vaatia yksityiselämänsä ja perhe-asioidensa kunnioittamista. Oikeus yksityisyyteen on taattu.
 • Kotipaikan koskemattomuus on voimassa.
 • Jokaisella on viestintä- ja sananvapaus.
 • Jokaisella on asumis- ja matkustusvapaus.
 • Jokaisella ihmisellä on uskon ja ajattelun vapaus.
 • Mistään syystä ketään ei voida pakottaa ilmaisemaan ajatuksiaan.
 • Jokaisella on oikeus ilmaista ajatuksensa yksilöllisesti tai kollektiivisesti suullisesti, kirjallisesti, visuaalisesti tai muilla keinoin.
 • Lehdistö on vapaata, eikä sitä saa sensuroida.
 • Jokaisella on vapaus perustaa yhdistystä, liittyä yhdistykseen tai erota siitä ilman ennakkolupaa.
 • Jokaisella on oikeus koulutukseen.
 • Jokaisella on oikeus työskennellä ja työskennellä haluamallaan alalla.
 • Ketään ei voida työllistää työhön, joka ei vastaa hänen ikäänsä, sukupuoltaansa tai vahvuuttansa.

Uudistuksia on tehty, jotta kansalaiset saisivat laajat oikeudet ja vapaudet “tasa-arvoisen kansalaisuuden” periaatteen mukaisesti”.

Notaari prosessit

Notaarit ovat Turkissa valtion kanssa sidoksissa olevia virallisia elimiä, notaarit tekevät asiakirjoista virallisia ja todistavat tiettyjen prosessien pätevyyden.

Muodollisia menettelyjä sovellettaessa saatat joutua kääntymään notaarin puoleen organisaation pyynnöstä tai varmistuaksesi tietyistä epävirallisista menettelyistä. Lisäksi tietyt toiminnot voidaan tehdä vain notaarin läsnä ollessa. Nämä menettelyt ovat seuraavat;

 • Notaari antaa valtakirjat (edustusvaltuudet)
 • Ajoneuvojen myynti
 • Käännettyjen asiakirjojen todistus
 • Todistus kaupallisista ja talouskirjoista
 • Myyntisopimukset
 • Valtuuttaminen ja allekirjoittajan kiertokirjeen antaminen
 • Varoituksen tai aikomusilmoituksen lähettäminen
 • Tapahtumaraportin laatiminen
 • Lupauksen antaminen
 • Escrow-vastaanotto- ja säilytysmenettelytEpävirallisten asiakirjojen päivämäärät, merkit ja sinetit

Kaikki notaarin menettelyt ovat maksullisia.

Kuinka antaa valtakirja Turkissa

Turkin kansalaiset ja ulkomaan kansalaiset voivat antaa valtakirjan notaarissa Turkissa.

Voimme tarvittaessa olla mukana notaarin luona.

Vaatimukset; se riippuu siitä, millaisen valtuutuksen notaari valtakirjalla antaa tai hankkii.

 • Varaa aika ennen kuin menet notaariin
 • Valtakirjaa pyydettäessä on oltava paikalla valan tehnyt tulkki
 • Käännetty kopio passistasi ja voimassaoleva passi
 • Valokuvia voidaan tarvita
Kuinka antaa valtakirja ulkomailla:

Kysymys: Kuinka saat notaarin vahvistaman asiakirjan ulkomailla?

On myös mahdollista saada vieraan maan kotimaisen notaarin notaarin vahvistama asiakirja ja sen jälkeen varmentamaan asiakirja Turkissa käytettäväksi. Tämä on yksinkertainen prosessi maissa, jotka ovat Haagin apostille-yleissopimuksen osapuolia.

Kansainvälisten lakien ja määräysten mukaan sekä Turkin tasavallan konsulaateilla että ulkomaisilla notaareilla on valtuudet antaa valtakirja käytettäväksi Turkissa. 

Valtuutuksen saaminen Turkin tasavallan konsulaateissa:

Turkin tasavallan konsulaatit voivat antaa kaikenlaisia valtakirjoja. Turkin konsulaatit ulkomailla hoitavat myös notaaritehtäviä. Ulkomaalaiset voivat saada minkä tahansa valtakirjan mistä tahansa Turkin konsulaatista muissa maissa.

Vaatimukset; Se on sama kuin Turkin notaarit. Se riippuu notaarin valtakirjalla antaman tai hankkiman valtuutuksen tyypistä. Ennen kuin menet konsulaattiin, opastamme sinua.

 • Varaa aika ennen kuin menet notaariin
 • Valtakirjaa pyydettäessä on oltava paikalla valan tehnyt tulkki
 • Käännetty kopio passistasi ja voimassaoleva passi
 • Valokuvia voidaan tarvita
Valtuutuksen saaminen ulkomaan notaarilta:   

Kysymys: Voinko käyttää vieraan maan notaarin antamaa valtakirjaa?

Ulkomailla voidaan antaa kaikenlaisia valtakirjoja, jotka ovat voimassa Turkissa.

Ulkomailla myönnetyn valtakirjan notaarin on täytettävä seuraavat vaatimukset ollakseen voimassa Turkissa:

 • Se on kirjoitettava sen maan virallisella kielellä, jossa se on myönnetty, ja siinä on oltava asianomaisen henkilön valokuva.
 • Siinä on oltava ulkomaisten julkisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta tehdyn yleissopimuksen (Haagin yleissopimus) mukainen “Apostille”. Tai sen on oltava Turkin konsulaatin vahvistama siinä maassa, jossa POA:n myöntänyt notaari sijaitsee.
 • Sen on sisällettävä pyydetyn tapahtuman valtuutus.

Se on toimitettava kiinteistörekisterivirastolle notaarin vahvistaman turkinkielisen käännöksen kanssa.

Tarkempia tietoja varten olisi parasta ottaa meihin yhteyttä, jotta saamme yksityiskohtaiset tiedot tarpeistasi.

 ,

Compare listings

Compare